เมนูหลัก
Skip Navigation Links
รายชื่อบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
Skip Navigation Links
ปฎิทินนัดหมายการประชุม
รายงานการประชุม

 รายงาน มทร.ล้านนา
Skip Navigation Links.การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ Browser เป็น Internet Explorer
(ชื่อ-สกุล)
ลำดับชื่อ - สกุลคณะ/กอง - สาขา/งาน - หลักสูตร/แผนกรายละเอียด
1 นายDr.Nu Nu Yinคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2 นายJulian Duncan Jamesคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
3 Mr.Michael Brandon Jeffriesคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
4 นางสาวกชกร มั่งมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
5 นายกนก ภูคามคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
6 นางสาวกนกวรรณ คชสีห์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
7 นางสาวกนกวรรณ คันธากรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันตก
8 นายกนต์ธีร์ สุขตากจันทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
9 นางสาวกนิษฐา จีถมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันตก
10 นายกมล ศรีทิกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
11 นางสาวกรแก้ว บุตรโชติคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
12 นายกริชเพ็ชร์ กลัดเนียมคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
13 นายกฤษณะ เวชพรคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเหมืองแร่
14 นายกฤษณะ สุยะอ้ายคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
15 นายกฤษดา ยิ่งขยันคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์(ปวส.)
16 นางสาวกฤษยา มะแอสำนักงานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - งานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - ศูนย์การจ้ดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)
17 นางสาวกลิ่นประทุม ปัญญาปิงคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
18 นางสาวกัญญา ชัยบุญเรืองกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกห้องสมุด
19 นายกัณตพัฒน์ ภิญโญคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
20 นายกัมปนาท แสงสุวรรณคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาช่างกลเกษตร(ปวส.)
21 นางสาวกัลยาณี โพธิโตกองการศึกษา - งานกิจการนักศึกษา - แผนกกีฬา
22 นางกัลยารัตน์ เศวตนันทน์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันตก
23 นางกาญจน์ นทีวุฒิกุลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
24 นางสาวกาญจนา โรจน์พานิชกุลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
25 นางสาวกาญจนา ศรีวิชัยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
26 นางสาวกาญจนา แสนสุขกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกห้องสมุด
27 นายกำธร เรือนฝายกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์(ปวส.)
28 นายกิตติ ปิงคำคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
29 นายกิตติชัย กันแตงคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาประติมากรรม
30 นางสาวกิตติญาพร ฟูกุลกองการศึกษา - งานบริหารทั่วไป - สำนักงานบริหารทั่วไป
31 นายกิตติพงษ์ วงค์กองแก้วคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
32 นายกิตติศักดิ์ อำมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
33 นายกิติก้อง ติลกวัฒโนทัยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
34 นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
35 นายกิติพงษ์ นาคภักดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
36 นายกิติศักดิ์ กุลอาษากองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
37 นายกิติศักดิ์ ญาณะศรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
38 นายเกรน งามเลิศกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
39 นายเกรียงไกร ทิมศรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
40 นายเกรียงไกร ธารพรศรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน(ปวส.)
41 นายเกรียงไกร ประสพโชคชัยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
42 นายเกรียงไกร เมืองมูลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาจิตรกรรม
43 นายเกรียงศักดิ์ ล้อเลิศวิไลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
44 นายเกษตร แก้วภักดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
45 นายโกศล โอฬารไพโรจน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
46 นายไกรลาศ ดอนชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
47 นายขวัญชัย เอื้อวิริยานุกูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
48 นายขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม(ปวส.)
49 นายครรชิต เงินคำคงคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
50 นายคำ แก้วใจ๋กองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
51 นายคำปัน คำแก้วกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
52 นายคำปัน วงศ์แสนคำกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
53 นายคำปัน ศรีวิชัยกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
54 นายคำรณ แก้วผัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
55 นายคุณะพุฒิ นุชหมอนกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
56 นายคูณธนา เบี้ยวบรรจงคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกพลศึกษาและนันทนาการ
57 นางจรรยา ชัยบุญเรืองกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
58 นายจรัล คำก๋องกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
59 นายจรูญ หมื่นแก้วกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
60 นายจักรกฤษณ์ ศรียาบกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
61 นายจักรพงษ์ วุฒิรัตน์กองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
62 นายจักรภพ ใหม่เสนคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์(ปวส.)
63 นายจัตตุฤทธิ์ ทองปรอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
64 นายจันทร์แก้ว วงศ์วรรณ์กองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
65 นางจันทร์จิรา นทีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
66 นางจันทร์ฟอง บุญเรืองกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
67 นายจารุชาติ กันทาอินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
68 นางสาวจารุวรรณ เรืองรุ่งกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
69 นางสาวจารุวรรณ อินทร์รอดคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
70 นายจำนง มูลแม่กุ้งกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
71 นายจำรัส บุญเป็งกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกรักษาความปลอดภัย
72 นายจำรัส วงษ์ปัญญากองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
73 นางสาวจิรฉัตร จันทร์แจ่มคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
74 นายจิรศักดิ์ ปัญญาคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
75 นางสาวจิรัฏติกาล ญานะกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกการเงิน
76 นางสาวจิราภรณ์ กันทะใจกองการศึกษา - งานวิจัยและบริการวิชาการ - สำนักงานวิจัยและบริการทางวิชาการ
77 นางสาวจิราภรณ์ แสงคำมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - สำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์
78 นางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณ์กองการศึกษา - งานวิจัยและบริการวิชาการ - แผนกวิจัย
79 นางสาวจุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้าคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
80 นางจุไรพร ตุมพสุวรรณคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
81 นายเจนยุทธ ศรีหิรัญคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
82 นายเจริญ บุตรจากองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
83 นายเจษฎา จรุงจรูญพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมโยธา
84 นายเจษฎาพร ศรีภักดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
85 นายฉัตรชัย เลาวกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมโยธา
86 นายเฉลิม ยาวิลาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
87 นายเฉลิม ศรีบุญมาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด
88 นายเฉลิมชัย พาราสุขคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
89 นายเฉลิมพงค์ ทำงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันตก
90 นายเฉลิมฤทธิ์ เครืออินทร์กองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกเครือข่ายคอมพิวเตอร์
91 นางสาวเฉลิมศิลป์ นันทวงศ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
92 นายเฉลียว สมอินทร์กองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
93 นางสาวชนกนาถ คงสิบสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ - งานตรวจสอบภายใน - สำนักงานตรวจสอบภายใน
94 นางสาวชนัสถ์นันท์ มูลออนสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ - งานประกันคุณภาพการศึกษา - สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
95 นางชนิตา โชติเสถียรกุลคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
96 นางสาวชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด
97 นางสาวชริดา มโนพฤกษ์กองการศึกษา - งานวิจัยและบริการวิชาการ - แผนกบริการวิชาการ
98 นางสาวชลธาร ดวงดีสำนักงานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - งานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - ศูนย์การจ้ดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)
99 นางสาวชลธิชา โชติช่วงคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
100 นางสาวชลลดา กุลวัฒน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
101 นายชลากร สุวรรณสิทธิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาไฟฟ้า(ปวส.)
102 นายชวรินทร์ คำมาเขียวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
103 นายชวลิต หินแสงคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สำนักงานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
104 นางชัชฎาพร ปุกแก้วคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
105 นายชัชวิน วรปรีชาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
106 นายชัยณรงค์ พรหมศรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาช่างยนต์(ปวส.)
107 นายชัยทนันท์ ศรีอภิวงศ์กองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
108 นายชัยทัต พูลสวัสดิ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
109 นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวันคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
110 นายชัยพร ปรมาธิกุลคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกพลศึกษาและนันทนาการ
111 นายชัยพฤกษ์ นิลวรรณคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
112 นายชัยยงค์ จันทร์ศรีสำนักงานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - งานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - ศูนย์การจ้ดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)
113 นายชัยยันต์ กันธะวงค์กองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรม
114 นายชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาทัศนศิลป์
115 นายชัยวัฒน์ กิตติเดชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
116 นายชัยวัฒน์ คำฟั่นคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
117 นายชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้วคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
118 นายชัยวัฒน์ เต็งศิริวัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
119 นายชาคริต ชูวุฒยากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
120 นายชาญชัย ไชยซาววงษ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
121 นายชาญชัย เดชธรรมรงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
122 นายชาลี วาลีย์กองบริหารทรัพยากร - งานบริหารทั่วไป - แผนกประชาสัมพันธ์
123 นางสาวชุติมา เกตราคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สำนักงานสาขาการบัญชี
124 นายชุติวิทย์ พรหมขัติแก้วคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกสังคมศาสตร์
125 นายชูเกียรติ ศิริวงศ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
126 นายชูชาติ กรุดทองคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
127 นายชูรัตน์ ธารารักษ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
128 นายชูศักดิ์ พึ่งเกตุคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
129 นายเชษฐ อุทธิยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
130 นายเชาวลิต พลอยแหวนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
131 นายโชคมงคล นาดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
132 นางสาวญาณิศา โกมลสิริโชคคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ
133 นายฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
134 นางสาวฐิติกาญจน์ เกตุทิมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
135 นางสาวฐิติญา สุรีฉัตรไชยยันต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมโยธา
136 นางณงค์ณุช นทีพายัพทิศคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
137 นางสาวณฐฒิณี เก็บสมบัติคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
138 นายณภดล เจนวินิจฉัยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
139 นายณยศ สังข์คำภาร์กองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกยานพาหนะ
140 นายณรงค์ นันทกุศลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
141 นางสาวณัชชา กุลวัฒนภคินกองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษา
142 นางสาวณัฐกมล จันทร์เอ้ยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
143 นางสาวณัฐกานต์ สถิรภัทรกุลกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกพัสดุ
144 นายณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจรกองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรม
145 นายณัฐพงศ์ ดีไพรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกพลศึกษาและนันทนาการ
146 นายณัฐวุฒิ วรรณวิจิตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
147 นายดวงดี ตาน้อยกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกรักษาความปลอดภัย
148 นางดวงพร อ่อนหวานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
149 นางสาวดาราพร สุรินาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด
150 นางดารารัตน์ เต็งไตรสรณ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันตก
151 นายดำรง ธรรมไชยคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมโยธา
152 นายดำรงค์ บุญเที่ยงกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกรักษาความปลอดภัย
153 นายดำรงค์ชัย แสงคำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาทัศนศิลป์
154 นายดิลก ประสานวรกิจกุลคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
155 นายดิษฐิเดช ราชแพทยาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมโยธา
156 นางดุษฎี ประจำดีกองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษา
157 นายดุสิต ทองเปรมจิตต์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน
158 นายเดช พิมลทิพย์กองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกรักษาความปลอดภัย
159 นางสาวตยานิตย์ มิตร์แปงคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี
160 นายตระกูลพันธ์ พัชรเมธาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
161 นางตรึงจิต นพรัตน์ไกรลาศคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
162 นายไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
163 นายถาวร เงาคำคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
164 นายถาวร ฝั้นชมภูคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
165 นายถิรนันท์ คุณาธรรมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันตก
166 นางสาวทรายทอง อวดลาภกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกบัญชี
167 นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
168 นายทวีป จีระประดิษฐคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
169 นายทวีป สันติอาภรณ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
170 นายทวีวัฒน์ วัฒนพรสำนักงานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - งานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - ศูนย์การจ้ดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)
171 นายทวีศักดิ์ ทวีวิทยาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
172 นายทวีศักดิ์ มหาวรรณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
173 นายทศพร ไชยประคองสำนักงานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - งานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - ศูนย์การจ้ดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)
174 นายทองคำ สมเพราะคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
175 นายทัศนพล พรหมขัติแก้วคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
176 นางสาวทัศน์วรรณ วงศ์คำอ้ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
177 นางทิพย์ธิดา ก๋าวิละกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกห้องสมุด
178 นางทิพรัตน์ สุรสิทธ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันออก
179 นายทิม มณีกุลกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
180 นายทูล มณีกุลกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
181 นายเทวา พรหมนุชานนท์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
182 นายธงชัย ปัญญาธนัญชัยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
183 นางสาวธนพร เขื่อนสุวงค์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
184 นางสาวธนพร ดีศิริกองบริหารทรัพยากร - งานบริหารทั่วไป - แผนกทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์
185 นางสาวธนพร รัตนะกรองทองสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ - สำนักงานบริหาร ภาคพายัพ เชียงใหม่ - สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ
186 นางธนภรณ์ มณีแก้วกองการศึกษา - งานกิจการนักศึกษา - แผนกพัฒนาวินัยนักศึกษา
187 นายธนวัฒน์ ศิลป์ประเสริฐกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
188 นายธนศักดิ์ ตันตินาคมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
189 นายธนาวุฒิ ลี้ตระกูลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
190 นายธนิต เกตุแก้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
191 นายธรรมนูญ นิลวรรณคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
192 นายธราดล ดวงสุภาคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
193 นายธราพงษ์ กาญจนปาริชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
194 นายธวัชชัย พึ่งธรรมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกสังคมศาสตร์
195 นายธวัชชัย เพชรธาราทิพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกคณิตศาสตร์
196 นายธวัชชัย อุ่นใจจมคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
197 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญลือคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
198 นางสาวธัญลักษณ์ ไพฑูรย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สำนักงานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
199 นายธันยบูรณ์ สุวรรณจักร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์
200 นายธันวา แก้วเขียวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกคณิตศาสตร์
201 นายธานี พิทักษ์ผลคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
202 นายธานี อดิศัยพัฒนะกุลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
203 นายธำรงค์ ปัญญาแก้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมโยธา
204 นายธีรยุทธ อินทร์แก้วคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
205 นายธีรศักดิ์ อุปนันท์กองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
206 นายธีระชัย สุขสดคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
207 นายธีระยุทธ ขอดแก้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม(ปวส.)
208 นายธีระยุทธ บุนนาคคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
209 นายธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกคณิตศาสตร์
210 นายเธียร มณีกุลกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
211 นายนคร ทองเล็กคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
212 นางนงค์เยาว์ บัวทองกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกการเงิน
213 นางสาวนงนุช ตนหาญกองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกหลักสูตรการศึกษา
214 นางสาวนงนุช ธิวังกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกการเงิน
215 นางสาวนงเยาว์ เสือโตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกสังคมศาสตร์
216 นายนที สัมปุรณะพันธ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
217 นายนทีชัย ผัสดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
218 นายนพชัย ฟองอิสสระสำนักงานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - งานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - ศูนย์การจ้ดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)
219 นายนพดล มณีเฑียรคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
220 นายนพรัฐ ทะนงการกิจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
221 นางนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกคณิตศาสตร์
222 นายนพรัตน์ ศรีอินต๊ะกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
223 นางสาวนพวรรณ เดชบุญคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
224 นางสาวนพวรรณ ยาณะคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
225 นายนภดล แก้วน้อยกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
226 นายนภดล ณ เชียงใหม่คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
227 นางสาวนภาพร เขียววงศ์กองการศึกษา - งานกิจการนักศึกษา - สำนักงานกิจการนักศึกษา
228 นางสาวนริศฐา นภาวงศ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
229 นายนเรศ ปันทะศรีวิชัยกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
230 นายนเรศ อินต๊ะวงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
231 นายนฤวร แสนสุรินทร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
232 นางสาวนวนพ สุวรรณภูมิคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
233 นางสาวนวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
234 นายนัตติพงษ์ อิกำเหนิดโครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ - โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ - โครงการพิเศษหลักสูตรนานาชาติ
235 นางสาวนาขวัญ รัตนมงคลคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
236 นายนายนนทชัย ระวังกายกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
237 นางสาวนารีรัตน์ ผุยเจริญสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ - สำนักงานบริหาร ภาคพายัพ เชียงใหม่ - สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ
238 นายนาวี นันต๊ะภาพคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาช่างยนต์(ปวส.)
239 นางสาวน้ำฝน คำเครือกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
240 นางสาวน้ำฝน อุ่นฤทธิ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
241 นายน้ำมนต์ โชติวิศรุตคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
242 นางนิตยา คุ้มพงษ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
243 นายนิธิวัฒ จำรูญรัตน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
244 นายนินนาท อ่อนหวานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมโยธา
245 นายนิพนธ์ เลิศมโนกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
246 นายนิพนธ์ วงค์ทาคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
247 นางสาวนิภารัตน์ อิสสระกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกการเงิน
248 นางสาวนิภาวัล หาญสันเทียะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
249 นางนิยดา ตุ้ยแพร่กองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกการเงิน
250 นายนิรมิตร จันทร์เสนาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
251 นางสาวนิลวรรณ ไชยทนุคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
252 นายนิวัตร มูลปาคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
253 นายนิวัตร อินต๊ะรัตน์กองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
254 นายนิวัติ จันต๊ะมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
255 นายนิเวศน์ ประสารศรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมโยธา
256 นายนิเวศน์ ศรีวิชัยกองบริหารทรัพยากร - งานบริหารทั่วไป - แผนกทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์
257 นางนิศรา จันทร์เจริญสุขคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
258 นางสาวนิษิตา อินทะนนท์กองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
259 นายนุกูล พิกุลคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด
260 นางนุชนาด สุขจันทร์กองการศึกษา - งานบริหารทั่วไป - สำนักงานบริหารทั่วไป
261 นางสาวเนตรดาว วุฒิอิ่นคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
262 นางสาวเนตรนารี มณีรัตน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
263 นางบงกช ศิลปานนท์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกสังคมศาสตร์
264 นายบรรเจิด แสงจันทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
265 นายบรรชา ศรีฟ้าเลื่อนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
266 นายบรรยงค์ เงาคำคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
267 นายบวร พูลสวัสดิ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
268 นางบัญจรัตน์ โจลานันท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
269 นายบัญชา จรัมพรคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
270 นายบัณฑิต เผ่าวัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมโยธา
271 นายบุญเชิด อินทรกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกยานพาหนะ
272 นายบุญทวี เงาคำกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
273 นายบุญธรรม กันธปัญญากองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
274 นายบุญธรรม มณีกุลกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
275 นายบุญธรรม สมศรีกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
276 นายบุญรัตน์ ณ วิชัยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน
277 นายบุญรัตน์ บุญตาหล้ากองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
278 นายบุญรัตน์ ปัญญาราษฎร์กองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
279 นางสาวบุปผเวช พันธุ์ศรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
280 นางบุษบา สโตรงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกพลศึกษาและนันทนาการ
281 นายเบญจพงษ์ พรนิมิตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
282 นางสาวเบญญาภา กันทะวงศ์วารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
283 นายปฏิญาณ สุทธิเวทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
284 นางสาวปณิธิ อมาตยกุลคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
285 นายประกรณ์ วิไลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
286 นางประกายกาณฑ์ ปัญญากองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกห้องสมุด
287 นายประกิตศิลป์ วรมิศร์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาทัศนศิลป์
288 นายประจักษ์ สุวรรณธีระกิจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกพลศึกษาและนันทนาการ
289 นายประจัน ปันโยกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
290 นายประชัน เรือนทองกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกยานพาหนะ
291 นายประชา ยืนยงกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
292 นายประดิษฐ์ เงาคำกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
293 นายประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
294 นายประทีป พืชทองหลางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
295 นายประทีป แสงด้วงคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
296 นายประธาน ไชยน้อยกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกรักษาความปลอดภัย
297 นางประนอม วงค์ศรีกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกบัญชี
298 นายประพัฒน์ เชื้อไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
299 นายประพันธ์ จันต๊ะมูลกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
300 นางประไพ อินทรศรีกองบริหารทรัพยากร - งานบริหารทั่วไป - แผนกประชาสัมพันธ์
301 นางสาวประภาพร หัสสรังสีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ปวส.)
302 นายประมูล บุญเที่ยงกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
303 นายประยงค์ ใสนวนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกคณิตศาสตร์
304 นายประยูร จอมหล้าพีรติกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
305 นายประยูร สนั่นก้องกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
306 นายประยูร สมตุ้ยกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกรักษาความปลอดภัย
307 นายประวัติ บุญทะวงศ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
308 นายประเวศ กันธราชกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
309 นายประเวศ ทองธรรมชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
310 นายประสงค์ ตายากองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกเอกสารสิ่งพิมพ์
311 นายประสิทธิ์ ธรรมสอนกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
312 นายประสิทธิ์ อินทร์จันทร์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
313 นายประเสริฐ แก้วเกศากองการศึกษา - กองการศึกษา - สำนักงานกองการศึกษา
314 นายประเสริฐ วรรณรัตน์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาทัศนศิลป์
315 นายประเสริฐ โสภิญญากองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
316 นายประเสริฐ อุประทองสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ - งานประกันคุณภาพการศึกษา - สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
317 นายปรัชญา นามวงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
318 นางปราณี เอื้อวิริยานุกูลคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันออก
319 นายปริญ คงกระพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
320 นายปริทรรศน์ มะโนแก้วคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกคณิตศาสตร์
321 นางปริษา อดิศัยพัฒนะกุลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
322 นายปรีชา ช่างย้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
323 นายปรีชา เต็งศิริวัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
324 นางปรียกร ทิพวัย สลอฟสกีคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
325 นางสาวปรียานุช อนุสุเรนทร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
326 นางสาวปลูกเกษม ชูตระกูลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
327 นางสาวปวันรัตน์ บัวเจริญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
328 นางสาวปวีณ์สุดา บุษยธานินทร์สำนักงานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - งานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - ศูนย์การจ้ดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)
329 นายปัญญา ชัยวิชิตกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
330 นางสาวปาริฉัตร เดือนเพ็ญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
331 นางปาริชาติ บัวเจริญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกคณิตศาสตร์
332 นางสาวปาริชาติ สมแก้วกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกห้องสมุด
333 นายปิติพงษ์ คำแก้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
334 นางสาวปิ่นแก้ว กันฟุกคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
335 นางสาวปิยนันท์ มะลิวัลย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
336 นางสาวปิยนุช อุตเรือนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
337 นายปิยพล สถาวรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
338 นางสาวปิยะนัน ตันเมืองใจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
339 นางสาวปิยะพร ณรงค์ศักดิ์กองการศึกษา - งานบริหารทั่วไป - สำนักงานบริหารทั่วไป
340 นายปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
341 นางสาวผจงวาด ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
342 นายผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียวคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
343 นางผ่องเพ็ญ น้ำผึ้งกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกพัสดุ
344 นายเผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
345 นางสาวฝนทิพ โชติวิศรุตคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
346 นายพงค์เกษม วงศ์ศรีกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกยานพาหนะ
347 นายพงษ์สิน ทวีเพชรคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
348 นางสาวพจนีย์ ราชญากองการศึกษา - งานกิจการนักศึกษา - แผนกสวัสดิการนักศึกษา
349 นายพยุงศักดิ์ เกษมสำราญสำนักงานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - งานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - ศูนย์การจ้ดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)
350 นายพรชัย ชัยมงคลกองการศึกษา - งานกิจการนักศึกษา - แผนกกิจกรรมนักศึกษา
351 นางสาวพรนิภา วงศ์ละครกองบริหารทรัพยากร - งานทรัพยากรมนุษย์ - แผนกวินัยและนิติกร
352 นางสาวพรพิพัฒน์ ทองปรอนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
353 นางสาวพรพิมล พูลคำกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกการเงิน
354 นางพรพิมล วิกรัยพัฒน์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
355 นางพรพิมล ไวทยางกูรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกสังคมศาสตร์
356 นางพรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกสังคมศาสตร์
357 นายพรหมมา บุญเรืองกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
358 นางสาวพัชรนันท์ เกตุทิมคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
359 นางสาวพัชราภา จารุวัฒน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
360 นางสาวพัชราภา ศักดิ์โสภิณคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
361 นางพัชริน พิมลทิพย์กองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
362 นางสาวพัชรินทร์ มีลาภคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
363 นางสาวพัฒนวดี ปัจจามิตรสูญกองการศึกษา - งานกิจการนักศึกษา - แผนกสวัสดิการนักศึกษา
364 นางพัทธวดี ธีรสุภะเสฏฐ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
365 นายพิกรม สุวรรณกนิษฐ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
366 นายพิชัย เพ่งพันธุ์พัฒน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
367 นายพิชิต ทนันชัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
368 นางพิณนภา แสงสาครคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
369 นายพินิจ เนื่องภิรมย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
370 นายพิพัฒน์ ปัญญาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน
371 นางพิมพรรณ ปาณานนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
372 นางสาวพิศาพิมพ์ จันทร์พรหมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
373 นายพีรพันธ์ บางพานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
374 นายพีระ จูน้อยสุวรรณคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
375 นายพุฒิพงค์ ประสงค์ทรัพย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
376 นายพุทสายัน นราพินิจคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
377 นางสาวเพ็ญศรี จุลกาญจน์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
378 นางเพราพิลาส ประสิทธิ์บุรีรักษ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
379 นางสาวไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
380 นายไพบูลย์ สุ่นทองคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
381 นายไพบูลย์ หล้าสมศรีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
382 นายไพโรจน์ ป่าบุ่งกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
383 นายไพโรจน์ ใยบัวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกพลศึกษาและนันทนาการ
384 นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ
385 นางสาวฟองจันทร์ จิราสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
386 นางสาวเฟื่องฟ้า อินตาคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สำนักงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
387 นายภฤศพงศ์ เพชรบุลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
388 นายภัคเกษม ชะตาคำคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
389 นางสาวภัทรา วงษ์พันธ์กมลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
390 นายภาคภูมิ ภัควิภาสคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
391 นายภาคิณ สกุลลักษณ์สำนักงานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - งานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - ศูนย์การจ้ดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)
392 นายภาณุ อุทัยศรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
393 นายภาณุเดช ทิพย์อักษรคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
394 นายภาณุพงศ์ จงชานสิทโธคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
395 นายภาณุมาศ ภักดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
396 นายภาณุวัฒน์ มาละแซมคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
397 นายภานุพงค์ กันทะมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
398 นายภานุพันธ์ ลาภรัตนทองคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
399 นายภานุมาศ แสงประเสริฐคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
400 นายภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
401 นายภูเบศร์ แสงปุกกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกพัสดุ
402 นายภู่มณี ศิริพรไพบูลย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันตก
403 นายภูวนาท พรมเลิศกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอนุรักษ์พลังงาน
404 นางมณีรัตน์ ไพยารมณ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด
405 นายมนต์ชัย ธรรมนารักษ์กองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกห้องสมุด
406 นายมนตรี แก้วอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาช่างโลหะ(ปวส.)
407 นายมนตรี เงาเดชคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาไฟฟ้า(ปวส.)
408 นายมนตรี เลากิตติศักดิ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ
409 นายมนตรี เลี้ยงสกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเหมืองแร่
410 นางมนทิชา ทับเกิดกองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษา
411 นางสาวมนทิรา ศรีบุญเรืองคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สำนักงานสาขาการบัญชี
412 นางสาวมนวิภา อาวิพันธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
413 นายมนัส อินทร์รุ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
414 นายมนู ปัญญาคำคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาช่างยนต์(ปวส.)
415 นายมังกร ศิริจันทร์ชื่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
416 นางมัณฑนา ขำหาญคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน
417 นางมาณี แก้วเมืองกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
418 นายมานัส สุนันท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
419 นายมานิตย์ ไชยมณีกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกห้องสมุด
420 นายมานิตย์ เบ้าทองคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
421 นายมานิตย์ มัลลวงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
422 นายมานิตย์ อินทร์คำเชื้อคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาช่างโลหะ(ปวส.)
423 นางสาวมาลิน ธราวิจิตรกุลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
424 นางสาวมิ่งขวัญ กันจินะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกคณิตศาสตร์
425 นายมีชัย จันทร์วังคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
426 นางเมรีนา ปลื้มปัญญาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
427 นายแมน ตุ้ยแพร่คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
428 นายไมตรี จันทร์คงคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
429 นายยศวรรธน์ วิญญารัตน์กองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
430 นายยุทธนา สิงห์ประพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาช่างกลเกษตร(ปวส.)
431 นายยุทธนา สินสุขเศรษฐ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
432 นางสาวยุพดี หัตถสินคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
433 นางสาวยุพเรศ บุญมาสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ - งานประกันคุณภาพการศึกษา - สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
434 นางยุพิน กุลอาษากองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
435 นายยุรธร จีนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
436 นางสาวยุวนาฏ สุนนานนท์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
437 นางเยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
438 นางสาวเยาวัลย์ จันทร์ต๊ะมูลกองบริหารทรัพยากร - งานบริหารทั่วไป - แผนกประชาสัมพันธ์
439 นางรจนา ชื่นศิริกุลชัยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
440 นางสาวรจนา ราชญากองการศึกษา - งานกิจการนักศึกษา - แผนกสวัสดิการนักศึกษา
441 นายรชต เทพหัสดิน ณ อยุธยาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกสังคมศาสตร์
442 นางสาวรชวดี พันธุ์นิติภูมิสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ - งานวิเทศสัมพันธ์ - สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
443 นายรณชิต บุมีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
444 นางสาวรดา สมเขื่อนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
445 นางสาวรติรส บุญญะฤทธิ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
446 นางสาวรวิ รุ่งเรืองศรีสำนักงานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - งานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - ศูนย์การจ้ดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)
447 นางสาวรวีวรรณ เตมีศักดิ์กองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
448 นางรองรัตน์ ระมิงค์วงศ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
449 นายระบิน ปาลีคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
450 นายระพินทร์ ขัดปิกคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
451 นางสาวรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้วกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
452 นางรัตนา สุระธงกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
453 นางสาวรัตนา อระภักดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
454 นางสาวรัตนากาล คำสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกคณิตศาสตร์
455 นางรำภา หัศภาดลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
456 นางสาวรุ่งทิพย์ บัวแก้วกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกการเงิน
457 นางสาวรุ่งทิวา ยืนยงกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกพัสดุ
458 นางรุ่งรัชนี ทิพย์อักษรกองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษา
459 นางรุ่งเรือง กันทากองการศึกษา - งานกิจการนักศึกษา - แผนกพยาบาล
460 นายรุจิพันธุ์ โกษารัตน์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
461 นางสาวรุจิรา วิญญาปาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
462 นายเรวัฒ คำวันคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
463 นายเรวัต ธรรมสนธิคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาไฟฟ้า(ปวส.)
464 นางเรือนจิตร ทองดีสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ - งานตรวจสอบภายใน - สำนักงานตรวจสอบภายใน
465 นางลดาวัลย์ วัฒนะจีระคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
466 นางลลิตพรรณ จรรย์สืบศรีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
467 นางลัดดา ปินตาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
468 นายลิปิกร มาแก้วคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาทัศนศิลป์
469 นายวชิรพล อินสุวรรณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
470 นายวรเชษฐ์ หวานเสียงคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
471 นางวรพรรณ นันทวงศ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
472 นายวรวิทย์ เลาหะเมทนีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
473 นายวรวุฒิ ทาราชคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
474 นายวรวุฒิ เลาว้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกคณิตศาสตร์
475 นางสาววรัญชรา ศรีมูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
476 นางสาววรัทยา มาภักดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
477 นางสาววรางคนางค์ วรรณตุงคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
478 นางสาววราพร สมมิตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
479 นางสาววราภรณ์ ใจเทพคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
480 นางสาววริษฐา มอดูดัสกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกการเงิน
481 นางวลัยวรรณ ขุนพลกองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษา
482 นายวสันต์ สิงห์คำฟูคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
483 นายวัชชิระ อินตาเทพกองการศึกษา - งานกิจการนักศึกษา - แผนกกิจกรรมนักศึกษา
484 นายวัชรวุธ พุทธิรินโนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์
485 นางวัชรา บริบูรณ์กองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษา
486 นายวัชรา ปลัดคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
487 นายวัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
488 นายวัชรินทร์ บ่อเหมคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
489 นายวัชรินทร์ สิทธิเจริญคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
490 นายวัชรินทร์ แสงเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาช่างยนต์(ปวส.)
491 นางวัชรี ฝั้นนเฟือนหาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
492 นายวันชัย เพี้ยมแตงคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
493 นางวันเพ็ญ ณ วิชัยกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกห้องสมุด
494 นายว่าที่ร้อยตรีดรณ์ สุทธิภิบาลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
495 นายว่าที่ร้อยตรีดิเรก มณีวรรณคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
496 นายว่าที่ร้อยโทณัฐรัตน์ ปาณานนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
497 นายวารัตน์ กาตือกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
498 นางสาววารุณี สิทธิวังคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
499 นางวาสนา สายมาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
500 นางสาววิชชุลดา คำอ้ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
501 นายวิชา อนันตกุลกำเนิดคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
502 นายวิชาญ จันทีคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาไฟฟ้า(ปวส.)
503 นายวิชาญ ทิมประเสริฐกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
504 นายวิชิต ชมทวีวิรุตม์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาจิตรกรรม
505 นายวิทูรย์ ส่องแสงคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
506 นางวินิตยา ประเสริฐสุนทรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันตก
507 นางวิบูลย์ลักษณ์ บางพานกองการศึกษา - งานกิจการนักศึกษา - แผนกกิจกรรมนักศึกษา
508 นางสาววิภาดา ญาณสารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกสังคมศาสตร์
509 นางวิภาวรรณ ปลัดคุณคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันออก
510 นางวิมลมาส พงศ์ธไนศวรรย์กองการศึกษา - งานบริหารทั่วไป - สำนักงานบริหารทั่วไป
511 นายวิรัตน์ นักกรองดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
512 นายวิริยะ ทองสุขคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเหมืองแร่
513 นายวิลักษณ์ ศรีป่าซางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันออก
514 นางสาววิไลพร ธราพิทักษ์กุลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
515 นางสาววิไลพร สิงห์ตันกองบริหารทรัพยากร - งานทรัพยากรมนุษย์ - แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
516 นางวิไลรัตน์ แสงศรีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกสังคมศาสตร์
517 นางวิไลวรรณ กิจจาหาญคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
518 นายวิวัฒน์ กันทราชกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกยานพาหนะ
519 นายวิวัฒน์ สิงใสคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
520 นายวิศิษย์ศักดิ์ ชุ่มมะโนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
521 นายวิสุทธิ์ บัวเจริญคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
522 นายวีรพจน์ การคนซื่อคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
523 นางวีรยา ประกัตฐโกมลกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
524 นายวีรวุฒิ ขันรัตน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
525 นายวีระศักดิ์ ปัญญาราชคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
526 นางสาวเวลา กัลหโสภาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกสังคมศาสตร์
527 นางสาวแววดาว ญาณะกองบริหารทรัพยากร - งานบริหารทั่วไป - แผนกบริหารทั่วไป
528 นางสาวศกลวรรณ แซ่แต้กองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
529 นางศตวรรณ พิกุลคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกสังคมศาสตร์
530 นายศราวุธ อุทรากองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
531 นายศรีใจ กันทะวังคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาทัศนศิลป์
532 นางศรีทอง จินะใจกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
533 นายศรีธร อุปคำคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
534 นางศศิธร ทองเปรมจิตต์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
535 นางศศิธร สันกลกิจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
536 นางสาวศศิวิมล ชินคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันตก
537 นายศักดิ์วิฑูรย์ ภูผิวคำกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
538 นายศักดิ์สายันต์ ใยสามเสนคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกสังคมศาสตร์
539 นายศักดิ์สิทธิ์ เป็งอินทร์กองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรม
540 นางสาวศิรดา ปินใจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
541 นางศิรประภา ชัยเนตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
542 นายศิริ จรดลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
543 นางสาวศิริขวัญ ต้นกันกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกพัสดุ
544 นางสาวศิรินทร์นภา ตุ้ยหล้าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกสังคมศาสตร์
545 นายศิริพงษ์ สมวรรณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
546 นางศิริพรรณ ธารพรศรีสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ - สำนักงานบริหาร ภาคพายัพ เชียงใหม่ - สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ
547 นางสาวศิริรักษ์ ยาวิราชคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด
548 นางศิริลักษณ์ อินฝางคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันตก
549 นางสาวศิริวรรณ หลอโยธากองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกบัญชี
550 นางสาวศิวนันท์ สุยะวงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
551 นางสาวศิวนาถ ไชยชนะคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
552 นางสาวศิวพร เจรียงประเสริฐคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
553 นายศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
554 นายศุภกฤต เติมศรีสุขคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
555 นายศุภชัย อัครนรากุลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์
556 นายศุภชาติ กรุดทองคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
557 นางสาวศุภลักษณ์ จงชานสิทโธคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
558 นายศุภลักษณ์ ศรีตาคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาไฟฟ้า(ปวส.)
559 นางสาวสกาวเดือน คำตาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด
560 นายสงกรานต์ แสวงงามกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
561 นายสถาปัตย์ พละทรัพย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกคณิตศาสตร์
562 นายสนิท พิพิธสมบัติคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
563 นายสนิท วงค์แปงกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกยานพาหนะ
564 นางสนิทนาถ เลิศมโนกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
565 นายสมเกียรติ จตุรพิธพรคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
566 นายสมเกียรติ วงษ์พานิชคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
567 นายสมเกียรติ วงษ์วาลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
568 นายสมเกียรติ วิชัยนำโชคคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกคณิตศาสตร์
569 นายสมคิด สระคำคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
570 นายสมจิต โนวิรัตน์กองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
571 นายสมใจ ชื่นวัฒนาประณิธิคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด
572 นายสมชาย แก้วอินังคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
573 นายสมชาย เผ่าจินดาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
574 นายสมนึก สุระธงคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์(ปวส.)
575 นายสมนึก สุริยาคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง(ปวส.)
576 นายสมบัติ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
577 นางสมบูรณ์ บัวบุศกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
578 นายสมพงษ์ คำรวงกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
579 นายสมพร ติ๊บขัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาช่างกลเกษตร(ปวส.)
580 นายสมพล วงศ์ต่อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
581 นายสมศักดิ์ ไชยวงค์กองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกยานพาหนะ
582 นายสมศักดิ์ นาวายุทธคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการท่องเที่ยว(ปวส.)
583 นายสมศักดิ์ อินทะไชยคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
584 นายสมหมาย พันธุ์บ้านแหลมคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาทัศนศิลป์
585 นายสมหมาย สารมาทคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาช่างโลหะ(ปวส.)
586 นายสมาด เพิ่มศิริกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
587 นายสมาน ดาวเวียงกันคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
588 นายสรรเพชร นิลผายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
589 นายสรายุทธ์ แสนคำคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
590 นายสราวุธ จิอู๋คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
591 นางสาวสลิลทิพย์ ตียาภรณ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกสังคมศาสตร์
592 นางสาวสลิลทิพย์ วงค์แปงกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกยานพาหนะ
593 นายสวัสดิ์ กีไสย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาช่างยนต์(ปวส.)
594 นายสวัสดิ์ ใจมูลกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
595 นายสวัสดิ์ หากินคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
596 นางสวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
597 นายสัญญา อุทธโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
598 นายสันติ มะลิสายคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
599 นายสาคร ปันตาคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
600 นายสาธิต รุ่งสว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาไฟฟ้า(ปวส.)
601 นายสามารถ ยะเชียงคำคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
602 นายสามารถ เรืองจันทร์กองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
603 นายสายันต์ อินทะสินกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
604 นางสารภี รอดวินิจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
605 นายสาโรช พรนิมิตรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
606 นางสาวสาวิตรี กาทองทุ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
607 นางสาวสาวิตรี มูลเม้ากองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกรับนักศึกษาใหม่
608 นางสาวสาวิตรี เรืองจันทร์กองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกพัสดุ
609 นางสาวสาวิตรี อาติเกิดกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกพัสดุ
610 นายสิงห์คาน แสนยากุลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
611 นายสิฐพร พรหมกุลสิทธิ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
612 นางสิตางศุ์ เจนวินิจฉัยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
613 นายสิทธิชัย วงษ์ชูเครือคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
614 นายสิทธิชัย แสงสิทธิศักดิ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
615 นายสิทธิพันธ์ พิลึกกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
616 นายสิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
617 นางสาวสิริญญา ณ นครกองบริหารทรัพยากร - งานบริหารทั่วไป - แผนกประชาสัมพันธ์
618 นางสาวสีดา จิโนรสคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
619 นายสืบพงศ์ จรรย์สืบศรีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
620 นายสืบสกุล ชื่นชมคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ
621 นายสุกคำ มโนจิตต์กองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
622 นางสาวสุกัญญา สมธรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์(ปวส.)
623 นางสุชาดา เลิศคำฟูคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด
624 นางสุชาดา อรุณศิโรจน์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
625 นายสุชาติ จันทร์จรมานิตย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
626 นางสุดธิดา นิ่มนวลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
627 นางสาวสุดารักษ์ แก้วดวงแสงคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันออก
628 นางสาวสุทธาวัลย์ อิ่มอุไรคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
629 นางสุทธิดา จันทร์คงคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
630 นายสุทธิเทพ รมยเวศม์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเหมืองแร่
631 นางสาวสุทธิพร ใบสุขันธ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
632 นางสาวสุทธิลักษณ์ ธิป้อกองการศึกษา - งานกิจการนักศึกษา - แผนกสวัสดิการนักศึกษา
633 นายสุทธิศักดิ์ ประสิทธิ์บุรีรักษ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
634 นายสุทัศน์ กุณาสำนักงานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - งานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - ศูนย์การจ้ดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)
635 นายสุทัศน์ สุนารินทร์กองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
636 นายสุทิน ใจกล้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
637 นายสุทิน ประเสริฐสุนทรคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
638 นายสุเทพ ปัญญากองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
639 นายสุเทพ วิลาสกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
640 นางสุธิดา ศิริพงศ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันตก
641 นายสุนทร สืบศิริวิริยกรคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาทัศนศิลป์
642 นางสาวสุนทรี รินทร์คำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
643 นางสุนรี ปักคำไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สำนักงานสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
644 นางสาวสุนิตา เอื้อวิริยานุกูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
645 นางสาวสุปราณี พิสมัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
646 นายสุพงศ์ แดงสุริยศรีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
647 นายสุพจน์ ใหม่กันทะคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี
648 นายสุพิทย์ สมภักดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
649 นางสาวสุพิศ ทองซังกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกห้องสมุด
650 นางสุภรพรรณ คนเฉลียบคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
651 นางสุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
652 นางสาวสุภาณี ใหม่จันทร์ดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
653 นางสุภาวดี วรุณกูลคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
654 นายสุรกานต์ จันทรวงค์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
655 นายสุรชัย วงค์รัตน์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
656 นายสุรชัย อุตมอ่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
657 นายสุรเชษ เสาร์อ้ายกองการศึกษา - งานกิจการนักศึกษา - แผนกกิจกรรมนักศึกษา
658 นายสุรพงศ์ บางพานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
659 นายสุรพล พิบูลย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
660 นายสุรพล มโนวงศ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
661 นายสุรพันธ์ โล่ห์เพชรคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
662 นายสุรพิน พรมแดนคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเหมืองแร่
663 นายสุรยุทธ ปรัชญาคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
664 นายสุรศักดิ์ เรือนทองกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกยานพาหนะ
665 นายสุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
666 นายสุรสิทธิ์ เสาว์คงคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาจิตรกรรม
667 นายสุริยศักดิ์ จันทร์สุวรรณคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
668 นางสาวสุริยาพร สุต๋าคำสำนักงานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - งานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - ศูนย์การจ้ดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)
669 นางสุรีนาฎ มะโนลาสำนักงานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - งานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - ศูนย์การจ้ดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)
670 นางสุรีรัตน์ เลากิตติศักดิ์กองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกการเงิน
671 นางสุวดี วังช่วยกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกพัสดุ
672 นางสาวสุวรรณภา ปิ่นมณีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกคณิตศาสตร์
673 นายสุวิช มาเทศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
674 นายสุวิชช์ ธนะศานวรคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - สำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์
675 นายสุวิทย์ คำก๋องกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
676 นายสุวิทย์ สุขดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาช่างยนต์(ปวส.)
677 นางสาวสุวิมล สิทธิชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกคณิตศาสตร์
678 นายเสกสิทธิ์ ณ หงษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
679 นายเสน่ห์ ศรีวิชัยกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
680 นางสาวเสรฐสุดา ปรีชานนท์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
681 นายเสริมสุข บัวเจริญคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
682 นายเสาร์คำ ชัยวิชิตกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
683 นางสาวแสงจันทร์ อนนทยีกองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษา
684 นางแสงดา ชัยวิชิตกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
685 นางแสงดาว แก้วสว่างคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด
686 นางสาวโสภิตสุดา ใหม่วันคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
687 นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใสกองการศึกษา - งานวิจัยและบริการวิชาการ - แผนกบริการวิชาการ
688 นางหฤทัย อาษากิจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
689 นายหวาด หลักดีกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
690 นายอนวัช จิตต์ปรารพคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด
691 นางสาวอนัญญา วัฒนประทีปกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกห้องสมุด
692 นายอนันต์ ตาวงศ์กองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
693 นายอนันต์ ศรีอินต๊ะกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
694 นายอนันท์ ทับเกิดคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
695 นายอนุชล หอมเสียงคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
696 นายอนุชา แก้วหลวงคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
697 นายอนุพงศ์ ไพโรจน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์(ปวส.)
698 นายอนุพงศ์ ส่วนบุญกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกพัสดุ
699 นายอนุรักษ์ สว่างวงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาวิศวกรรมแม่พิมพ์
700 นายอนุวัตร ศรีนวลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
701 นายอนุสรณ์ เราเท่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
702 นายอโนชา รุ่งโรจน์วัฒนศิริคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
703 นายอภิชัย ตีรณวัฒนากูลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
704 นายอภิชัย เหลืองอ่อนกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
705 นายอภิชาติ ชัยกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ
706 นายอภิชาติ ศรีอรุณคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
707 นายอภิชาติ อำนากองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
708 นางอภิญญา วิไลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
709 นางสาวอภิรดี เลี้ยงประเสริฐกองการศึกษา - งานกิจการนักศึกษา - แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ
710 นางอมรรัตน์ พรหมศรีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
711 นางสาวอมรรัตน์ โสพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
712 นางสาวอรทัย ปรุงเรือนกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
713 นางอรนุช สมภักดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
714 นางสาวอรนุตฏฐ์ สุธาคำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
715 นางสาวอรพิน เราเท่าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการตลาด
716 นายอรรถพล วิเวกคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์(ปวส.)
717 นายอรรถสิทธิ์ มงคลคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
718 นายอรรถสิทธิ์ สว่างสุขคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
719 นางสาวอรวรรณ โกสละสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา ภาคพายัพ - งานสหกิจศึกษา - สำนักงานสหกิจศึกษา
720 นางสาวอรวรรณ พิศวงค์กองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - งานศิลปะและวัฒนธรรม
721 นางสาวอรอุมา เขื่อนจันทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
722 นายอวยพร บัวใบคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรมโยธา
723 นางอ๊อด วงศ์เมืองกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
724 นางสาวอะจิมา อินนันชัยกองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษา
725 นายอะมร วังแป้นคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
726 นายอัครเดช กาบมาลาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
727 นายอัครเดช อยู่ผาสุขคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาการออกแบบ - สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม
728 นายอังกูร นันตาวรัตน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
729 นางสาวอังคณา จุติสีมาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
730 นางสาวอัจฉริน เจนระฆังทองคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
731 นางอัจนา สุขกล่ำกองการศึกษา - งานกิจการนักศึกษา - แผนกแนะแนวนักศึกษาและอาชีพ
732 นางสาวอัญชรินทร์ เลิศประกอบกิจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
733 นางสาวอัญมณี สุวรรณ์กองบริหารทรัพยากร - งานบริหารทั่วไป - แผนกบริหารทั่วไป
734 นางอัปษร ธรรมสโรชคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - แผนกภาษาตะวันตก
735 นางอัมพวา ยอเสนกองบริหารทรัพยากร - งานการเงินและพัสดุ - แผนกบัญชี
736 นายอัศวิน แก้วสิงห์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
737 นายอาคม ปัญญากองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
738 นายอาทร ไชยวงศ์กองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
739 นายอาทิตย์ ใจคำฟูกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
740 นางสาวอาภรณ์ อินต๊ะชัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกคณิตศาสตร์
741 นางสาวอาภาภรณ์ จอมหล้าพีรติกุลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
742 นางสาวอาภาศรี เทวตาสำนักงานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - งานขยายวิทยาเขตดอยอินทนนท์ - ศูนย์การจ้ดการศึกษาพิเศษ (จอมทอง)
743 นางสาวอารยา พัชรเมธาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
744 นายอาริต นาควิโรจน์กองบริหารทรัพยากร - งานยุทธศาสตร์และแผน - แผนกติดตามและประเมินผล
745 นางอารีย์ ศรีวิชัยกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
746 นางอารียา สุวรรณอาสน์กองการศึกษา - งานวิชาการ - สำนักงานวิชาการ
747 นางสาวอารีรักษ์ อัมรินทร์กองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษา
748 นางสาวอารีรัตน์ ปันตันมูลกองบริหารทรัพยากร - งานทรัพยากรมนุษย์ - แผนกสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง
749 นายอำนวย คันธวงศ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
750 นายอำนาจ สังข์ทองคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
751 นางสาวอำพร กันทาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาศิลปศาสตร์ - สาขาวิชาการท่องเที่ยว
752 นางอำพร ใยสามเสนกองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกหลักสูตรการศึกษา
753 นางสาวอำพัน แสงปวงคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สำนักงานสาขาสถาปัตยกรรม
754 นายอิ่นแก้ว ยะปันกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
755 นายอินสอน สายมาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
756 นางสาวอิศรา กันแตงคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาสถาปัตยกรรม - สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
757 นายอิศเรศ ไชยพิสุทธิพงศ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
758 นางสาวอิสรีย์ ฤทธิ์เชาวพัฒน์กองบริหารทรัพยากร - งานบริหารทั่วไป - แผนกบริหารทั่วไป
759 นายอุดม มงคลศรีกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
760 นายอุดม สุธาคำคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
761 นายอุทัย ไคร้แสงกองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกอาคารสถานที่
762 นายอุทัย ลำธารกองการศึกษา - งานวิชาการ - แผนกทะเบียนและเอกสารการศึกษา
763 นายอุเทน คำน่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
764 นายอุเทน เลานำทาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาการบัญชี - สาขาวิชาการบัญชี
765 นายอุธรรม คำก๋องกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
766 นางอุไรลักษณ์ ปัญญาราชกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกห้องสมุด
767 นางอุษามาศ รัตนวงศ์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สาขาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
768 นางสาวอู่แก้ว สาณะเสนคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาศิลปกรรม - สาขาวิชาจิตรกรรม
769 นายเอกชัย กิตติวรากูลคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
770 นายเอกชัย ปราสาทวัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ - สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
771 นายเอกชัย ล่ามคำกองบริหารทรัพยากร - กองบริหารทรัพยากร - สำนักงานกองบริหารทรัพยากร
772 นายเอกทัศน์ พฤกษวรรณคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
773 นายเอกพงษ์ ก๋องคำคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
774 นายเอกพล สุวรรณวงศ์กองบริหารทรัพยากร - งานบริการ - แผนกเอกสารสิ่งพิมพ์
775 นายเอกรัฐ จันทร์ประเสริฐคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมเครื่องกล - สาขาวิชาช่างยนต์(ปวส.)
776 นายเอกลักษณ์ แก้วมาเรือนกองการศึกษา - งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - แผนกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
777 นายเอนก อินทะเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ - สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง(ปวส.)
778 นายเอนก อิสระมงคลพันธุ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ - สาขาเทคโนโลยีศิลป์ - สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
779 นางเอมอร ไชยโรจน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร - สาขาวิทยาศาสตร์ - แผนกวิทยาศาสตร์
780 นางสาวโอปอล์ ลาวัลย์กองบริหารทรัพยากร - งานยุทธศาสตร์และแผน - สำนักงานยุทธศาสตร์และแผน
หากมีปัญหาติดต่องานวิทยบริการฯ กองการศึกษา โทร 1108