Welcome
Profile
Member : ปิยะพร
Nickname : เล็ก
MSN :
 
Friend
 
Photo
 
มาตราฐานระบบงานสารบรรณเพื่อการบริหารจัดการภายในกองการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
Post Date: 7/5/2556 14:43:17
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการ/ขั้นตอนการเสนอหนังสือราชการให้ถูกต้องและตรงกันระหว่างกองการศึกษา กองบริหารทรัพยากร และสำนักงานภาคพายัพ เชียงใหม่ 2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและจัดมาตราฐานระบบงานสารบรรณ เพื่อการบริหารจัดการภายในกองฯให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ผอ.กองการศึกษา 2. รองผอ.กองการศึกษาทุกท่าน 3. เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ) กระบวนการ 1.เชิญวิทยากรจากภายนอกองค์การ(ให้คำแนะนำและปรึกษา) 2.เชิญผอ.กองฯ รองผอ.กองฯ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานธุรการ) เจ้าหน้าที่จากสนง.ภาคพายัพ เชียงใหม่ และบุคลากรจากกองบริหารทรัพยากร เข้าร่วมฟังร่วมแบ่งปันปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน 3.ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เอาข้อมูลที่ได้รับนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่วงเวลาดำเนินการ 14 มีนาคม 2556 ผู้รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไปภาคพายัพ เชียงใหม่

Comment
Post Date: 21/5/2556 16:23:59
จากการเข้าร่วมรับฟังได้รับประโยชน์มาก สามารนำไปใช้ได้จริง และควรมีการนำส่วนงานอื่น ๆ เช่น คณะแต่ละคณะ มาเข้าร่วมในการฟังบรรยายด้วย เพื่อปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
3501400638208

Post Date: 21/5/2556 16:25:49
ได้รับความรู้มากขึ้น นำมาใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
3520800395522

Post Date: 21/5/2556 16:27:10
เป็นแนวทางที่ดีที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน
naree

Post Date: 21/5/2556 16:29:41
ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการจัดทำหนังสือราชการสำหรับติดต่อราชการทั้งกน่วยงานภายนอก และหน่วยงานภายใน
charida

Post Date: 21/5/2556 16:30:46
ทำให้งานมีประสิทธิยิ่งขึ้น ได้รับความรู้มากขึ้น นำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
3501900326451

Post Date: 29/5/2556 8:47:23
เป็นแนวทางที่ดีที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ
ปิยะพร